Services

Servei a la creació d’empreses – CIER

Objectiu:
Prestar un servei de suport a les iniciatives empresarials, oferint un itinerari adaptat de forma individual a l’emprenedor i que es caracteritza per ser públic, diferenciat, pròxim i de qualitat.

Activitats:

  • ORIENTACIÓ; motivar i informar sobre les possibilitats de creació d’empreses, seleccionar els potencials emprenedors, fomentar les habilitats personals necessàries per a emprendre amb garanties d’èxit, facilitar l’elecció de la idea de negoci i adequar la idea de negoci a l’emprenedor.
  • ANÀLISI; determinar la viabilitat o no viabilitat d’un projecte d’empresa.
  • FORMACIÓ; qualificar als emprenedors en l’àmbit de la gestió empresarial, aplicada a la seua idea de negoci.
  • CREACIÓ I ACOMPANYAMENT EMPRESARIAL; concretar la forma jurídica i el sistema de tributació fiscal del projecte de l’emprenedor i ajudar-lo en la recerca del finançament i subvencions necessaris per al seu projecte empresarial.
  • SEGUIMENT I TUTELA; determinar les desviacions que es donen entre les variables determinades en el pla d’empresa del projecte de l’emprenedor i l’evolució real de l’activitat, per tal corregir les estimacions inicials i adaptar-les a la realitat.

Servei de consolidació empresarial

Objectiu:
Contribuir a la consolidació de les empreses de recent creació i al creixement econòmic del teixit empresarial de la comarca mitjançant actuacions que afavorisquen una millora competitiva de l’empresa.
Activitats:

  • Assessorament a empreses; sobre aquells aspectes relatius a la gestió i planificació de les distintes àrees empresarials.
  • Tutorització/Acompanyament empresarial del CIER; Pla de millora Empresarial a partir del Diagnòstic de la Empresa.
  • Cooperació empresarial; facilitar l’accés a la informació en matèria de cooperació, valorar les oportunitats i la confrontació d’ofertes i demandes i estimular i motivar projectes de cooperació entre les empreses creades (cooperació comercial, financera i acords de distribució).
Skip to content